Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Lublinie od dnia 1 stycznia 2021 r. ponownie świadczy usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze na tennie działania filii 3 i filii 4 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie zgodnie z wynikiem otwartego konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Lublin w miejscu ich zamieszkiwania w latach 2021-2023

    Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Lublinie, realizuje na terenie miasta Lublin projekt pod nazwą "opieka wytchnieniowa - edycja 2019". Projekt jest realizowany w okresie od 4 października 2019 r. do 16 grudnia 2019 r. W/w projekt jest realizowany na podstawie umowy o realizację zadania publicznego o którym mowa w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zleceniodawca zadania jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie.

    Program kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami. Program ograniczony jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

usługi opiekuńcze nocne