Okres realizacji Podprogramu 2017 od sierpnia 2017 do czerwca 2018

Kto może otrzymać pomoc żywnosciową

          Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej [1], tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

 

Cel programu PO PŻ 2014-2020

1. Cel ogólny operacji w ramach Podprogramu 2017

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 r. - czerwiec 2018 r. 

2. Cele szczegółowe:

- Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych, zgodnie z zasadami PO PŻ.

- Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z IP oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym.

- Przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ.

- Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 Jednostki PKPS oraz organizacje współpracujące z PKPS realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

  • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
  • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
  • programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
  • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

PLAN DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE

 

UWAGA: w warsztatach może wziąć udział każda osoba zakwalifikowana do pomocy żywnościowej. Informacje o warsztatach można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej lub placówce PKPS.

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ

             Do udziału w programie osoby zainteresowane kwalifikowane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania ośrodki pomocy społecznej. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez OPS, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu dystrybucji, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych lub posiłków. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może zgłosić się bezpośrednio do punktu dystrybucji PKPS z pominięciem OPS. Wymóg uzyskania skierowania z OPS nie dotyczy osób bezdomnych, które są kwalifikowane do pomocy żywnościowej bezpośrednio przez placówki PKPS.

 

Zasady przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:

 Artykuły spożywcze są przekazywane osobom potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego:

Minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2017 .

 

Zestaw na Podprogram 2017 artykułów spożywczych obejmuje:

- makaron jajeczny – 4,5 kg

- makaron kukurydziany bezglutenowy – 0,5 kg

- ryż biały – 4 kg

- kasza gryczana – 2 kg

- herbatniki  maślane – 0,6 kg

- ser podpuszczkowy dojrzewający – 2,4 kg,

- groszek z marchewką – 4 kg

- mleko UHT – 7 litrów,

- fasola biała – 4 kg

- koncentrat pomidorowy – 1,76 kg

- powidła śliwkowe – 1,5 kg

- gulasz wieprzowy z warzywami – 1,7 kg

- filet z makreli w oleju – 1,7 kg

- szynka drobiowa – 3 kg

- szynka wieprzowa mielona – 2,1 kg

- pasztet wieprzowy – 0,64 kg

- cukier biały – 4 kg,

- olej rzepakowy – 4 litry

- buraczki wiórki – 1,05 kg

- miód nektarowy wielokwiatowy - 0,4 kg

- kabanosy wieprzowe - 0,36 kg

ŁĄCZNIE       51,21   kg

 

PUNKTY DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI

Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych lub posiłków jest wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2017.

 

UWAGA: za wydawane paczki żywnościowe lub posiłki nie pobiera się żadnych opłat !!!

 Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujacym

Podsumowanie Podprogramu - 2017 w województwie lubelskim:

- wydaliśmy art. spożywczych - 842,4076 T (842 407,6 kg)

- pomocą objęto - 16 710 osób

- rozdysponowano - 112 779 paczek

- wydano - 337 posiłków

- zrealizowano - 52 warsztaty (kulinarne - 13, dietetyczne - 13, edukacji ekonomicznej - 13, program edukacyjny - 13)

- łącznie w działaniach uczestniczyło - 1349 osób