Okres realizacji Podprogramu 2018 od sierpnia 2018 do czerwca 2019

Kto może otrzymać pomoc żywnosciową

          Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej [1], tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

         W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358), od dnia 1 października 2018 r., kryterium dochodowe wynosi odpowiednio: 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056 PLN dla osoby w rodzinie.

 

 

Cel programu PO PŻ 2014-2020

1. Cel ogólny operacji w ramach Podprogramu 2018

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2018 r. - czerwiec 2019 r. 

2. Cele szczegółowe:

- Organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich regionalnych i lokalnych, zgodnie z zasadami PO PŻ.

- Racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z IP oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym.

- Przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami PO PŻ.

- Prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących, zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 Jednostki PKPS oraz organizacje współpracujące z PKPS realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

  • warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
  • warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
  • programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
  • warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).

PLAN DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH

DZIAŁANIA ZREALIZOWANE

 

UWAGA: w warsztatach może wziąć udział każda osoba zakwalifikowana do pomocy żywnościowej. Informacje o warsztatach można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej lub placówce PKPS.

Sposób kwalifikowania osób do uczestnictwa w PO PŻ

             Do udziału w programie osoby zainteresowane kwalifikowane są przez właściwe dla miejsca zamieszkania ośrodki pomocy społecznej. Dopiero po uzyskaniu skierowania wystawionego przez OPS, osoba potrzebująca może zgłosić się do najbliższego punktu dystrybucji, gdzie otrzyma pomoc w postaci paczek żywnościowych lub posiłków. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach osoba zainteresowana może zgłosić się bezpośrednio do punktu dystrybucji PKPS z pominięciem OPS. Wymóg uzyskania skierowania z OPS nie dotyczy osób bezdomnych, które są kwalifikowane do pomocy żywnościowej bezpośrednio przez placówki PKPS.

 

Zasady przekazywania artykułów spożywczych osobom najbardziej potrzebującym:

 Artykuły spożywcze są przekazywane osobom potrzebującym w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

 

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego:

Minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2017 .

 Zestaw na Podprogram 2018 artykułów spożywczych obejmuje:

Lp.

Nazwa artykułu spożywczego

Liczba opakowań na osobę

Wielkość opakowań jednostkowych (kg/l)

Ilość artykułu spożywczego na osobę  (kg/l)

   1.

Makaron jajeczny

        9

  0,5

4,5

   2.

Ryż biały

        3

  1

3

   3.

Herbatniki maślane

        4

  0,2

0,8

   4.

Mleko UHT

        7

  1  

7

   5.

Ser

podpuszczkowy dojrzewający

 

        6

 

  0,4

 

2,4

   6.

Groszek z marchewką

      9

  0,4

3,6

   7.

Fasola biała

      9

  0,4

3,6

   8.

Koncentrat pomidorowy

      10

  0,16

1,6

   9.

Powidła śliwkowe

        6

  0,3

1,8

 10.

Gołąbki w sosie pomidorowym

   

1,6

 11.

Filet z makreli w oleju

      10

  0,17

1,7

 12.

Szynka drobiowa

      10

  0,3

3

 13.

Cukier biały

        4

  1

4

 14.

Olej rzepakowy

        4

  1

4

 15.

Buraczki wiórki

        3

  0,35

1,05

 16.

Makaron kukurydziany bezglutenowy

        1

 

   0,5

 

 0,5

 

 17.

Kasza gryczana

        3

  0,5

1,5

 18.

Szynka wieprzowa mielona

        7

  0,3

2,1

 19.

Pasztet wieprzowy

        4

  0,16

0,64

20.

Miód nektarowy wielokwiatowy

1

0,4

0,4

21.

Kabanosy wieprzowe

3

0,12

0,36

 

Suma

 

 

49,15

 

W przypadku gdy liczba uprawnionych do Pomocy żywnościowej zgłaszających się do danej organizacji partnerskiej w trakcie realizacji Podprogramu 2018, przekroczy limit wynikający z podziału alokacji określony w Wytycznych, dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednak niż do 80 % jego całkowitej ilości (tj. do ok. 39,5 kg). W zestawie należy w miarę możliwości uwzględnić produkty ze wszystkich 7 grup artykułów spożywczych.

 

 

PUNKTY DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI

Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych lub posiłków jest wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w Podprogramie 2018.

 

UWAGA: za wydawane paczki żywnościowe lub posiłki nie pobiera się żadnych opłat !!!

Osoby, które stwierdzą nieprawidłowości w realizacji programu pomocy żywnościowej mogą składać skargi:

• w przypadku jednostek terenowych PKPS (tzw Organizacja Partnerska Lokalna) do Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Lublinie ul. Puchacza 8, 20-323 Lublin;

• w przypadku Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Lublinie (tzw Organizacja Partnerska Regionalna) do Rady Naczelnej Polskiego Komitetu pomocy Społecznej ul. Wiejska 18/20,00-490 Warszawa;

• lub bezpośrednio do Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

 Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujacym

Podsumowanie Podprogramu - 2018 w województwie lubelskim:

- wydaliśmy art. spożywczych - 747,3332 T (747333,2 kg)

- pomocą objęto - 14 468 osób

- rozdysponowano - 81 026 paczek

- wydano - 296 posiłków

- zrealizowano - 76 warsztaty (kulinarne - 19, dietetyczne - 19, edukacji ekonomicznej - 19, program edukacyjny - 19)

- łącznie w działaniach uczestniczyło - 1172 osób