Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, w ramach którego wsparcie w postaci paczek żywnościowych lub posiłków otrzymywało średnio ponad 1,3 mln odbiorców rocznie – osób i rodzin w trudnej sytuacji  życiowej, a ok. 150 tys. z nich uczestniczyło dodatkowo w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego.

Więcej informacji w linku: LINK

LUBELSKI ZARZĄD WOJEWÓDZKI POLSKIEGO KOMITETU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLINIE UCZESTNICZY W PROGRAMIE FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOSCIOWĄ 2021-2027 współfinansowanym z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PLUS – PODPROGRAM 2023

 

Pomocą żywnościową w ramach programu mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U z 2017 r. poz 1769, z późn zm) i których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego uprawniającego
do korzystania z pomocy społecznej i wynoszą:

           1823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej

             1410,00 zł dla jednego członka rodziny

 Podane kwoty są maksymalne, a ich przekroczenie automatycznie wyklucza osobę zainteresowaną
z przyznania pomocy w postaci paczki żywnościowej lub gotowego posiłku. Od tej zasady nie ma żadnych odstępstw.

Skierowania proszę dostarczać do biura PKPS. Zapraszamy

 

Szanowni Państwo.

W lipcu 2023 r. punkt pomocy rzeczowej PKPS w Lublinie przy ul Łabędziej 5 będzie czynny w dniach 17, 18, 19, 20, 21 w godzinach 9:00 - 15:00.

Zapraszamy osoby, które wcześniej składały już skierowania jak też te z nowymi skierowaniami.

 

Szanowni Państwo.

Wyznaczyliśmy dodatkowy termin dystrybucji paczek w ramach PO PŻ 2014-2020, Podprogram 2021 Plus w dniu 31 lipca 2023 r. (poniedziałek). Jest on dla osób, które mają nowe (sa fizycznie w posiadaniu dokumentu, nie przekazany do organizacji) skierowania do PKPS jak też tych, które nie otrzymały paczek w czerwcu i lipcu 2023 r.

Zapraszamy 31 lipca w godzinach 9:00 - 15:00.

Szanowni Państwo.

Zapraszamy Państwa do składania ofert na prowadzenie działań towarzyszących (warsztatów) w ramach POPŻ 2014-2020 - Podprogram 2021 Plus zgodnie z załączonym zapytaniem.