Informujemy iż w miesiącu LUTYM 2017 będziemy dystrybuowali paczki żywnościowe w dniach 22, 23, 24, 27, 28 LUTEGO w punkcie przy ul. Łabędziej 5 (naprzeciw wejścia na basen) w godzinach 8,30 - 14,30.

Informujemy iż w miesiącu MARCU 2017 będziemy dystrybuowali paczki żywnościowe w dniach 23, 24, 27, 28, 29, 30 MARCA w punkcie przy ul. Łabędziej 5 (naprzeciw wejścia na basen) w godzinach 8,30 - 14,30.

Okres realizacji Podprogramu 2016 od sierpnia 2016 do czerwca 2017

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

          Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej [1], tj. 951 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 771 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

Szanowni Państwo.

Informujemy iż w miesiącu STYCZNIU 2017 będziemy dystrybuowali paczki żywnościowe w dniach 23, 24, 25, 26, 27 STYCZNIA w punkcie przy ul. Łabędziej 5 (naprzeciw wejścia na basen). 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), Podprogram 2015

Polski Komitet Pomocy Społecznej

  • uczestniczy w realizacji PO PŻ 2014-2020, Podprogram 2015 w wyniku: wyboru w konkursie przeprowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, tj. Instytucję Zarządzającą (IZ) i umowy nr POPŻ/O/1/2015 z dnia 28.04.2015 r., zawartej przez Władze Naczelne stowarzyszenia z Agencją Rynku Rolnego ( ARR ), tj. Instytucją Pośredniczącą (IP);
  • gwarantuje jakość przekazywanej żywności na podstawie gwarancji jakości otrzymanych od dostawców wskazanych przez ARR.