Okres realizacji Podprogramu - 2019 od grudnia 2019 do września 2020

Kto może otrzymać pomoc żywnościową

          Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

          

 

W miesiącu czerwcu 2019 r. paczki będą wydawane

W miesiącu kwietniu 2019 r. paczki będą wydawane

 

W miesiącu maju 2019 r. paczki będą wydawane

W miesiącu marcu 2019 r. paczki będą wydawane