Okres realizacji Podprogramu - 2020 od listopada 2020 do sierpnia 2021

Kto może otrzymać pomoc żywnościową

          Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

          

Dzień dobry.

Od dnia 1 października 2020 r. rozpoczynamy przyjmowanie skierowań wydawanych przez OPS-y dla osób indywidualnych a kierowanych do PKPS ZO w Lublinie. Skierowania po otrzymaniu proszę o niezwłoczne dostarczanie do BIURA PKPS ul. Puchacza 8 w godzinach 8:00 - 16:00 celem rejestracji. 

 

Szanowni Państwo.

 

W miesiącu sierpniu i wrześniu 2020 r. jest wydawana żywność / paczki dla osób, które maja jakieś zaległości czyli nie odebrały tego co im się należy o ile dane produkty są jeszcze dostępne z racji kończącego się Podprogramu - 2019. Osoby takie muszą posiadać aktualne skierowanie do PKPS na Podprogram -2019.

Szanowni Państwo.

Informujemy że w dniu 25 września 2020 r. Zarząd Okręgowy PKPS w Lublinie jak też jednostki podległe i współpracujące zakończył dystrybucje żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019.

 

W imieniu pracowników i Dyrektor Biura PKPS ZO w Lublinie składamy pracownikom OPS jak też wszystkim współpracownikom, wolontariuszom najserdeczniejsze podziękowania za trud, wysiłek i zaangażowanie jakie na przestrzeni tych kilku miesięcy włożyli Państwo w realizację Podprogramu – 2019.

 

W miesiącu czerwcu 2020 r. z przyczyn niezależnych od PKPS paczki NIE BEDA WYDAWANE.

Paczki będą wydawane w dniach 15, 16, 17, 20, 21,22 lipca 2020 r. Bedzie to prawdopodobnie ostatni raz w ramach Podprogramu - 2019 kiedy będziecie Państwo mogli odebrać paczki z racji przyznanego Państwu limitu zgodnie z wytycznymi programu.

 

Osoby które złożyły aktualne skierowania do Zarządu Okręgowego PKPS w Lublinie, powinny zgłaszać się do punktu pomocy rzeczowej  przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie w wyżej wymienionych dniach w godz. 8,30 - 14,30.

 

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, prosimy o stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

 

ZAPRASZAMY.

PS. informacje dotyczące dalszej możliwości korzystania z pomocy żywnościowej będą podawane w terminie późniejszym.