Informujemy iż w miesiącu MARCU 2017 będziemy dystrybuowali paczki żywnościowe w dniach 23, 24, 27, 28, 29, 30 MARCA w punkcie przy ul. Łabędziej 5 (naprzeciw wejścia na basen) w godzinach 8,30 - 14,30.

Szanowni Państwo.

Informujemy iż w miesiącu STYCZNIU 2017 będziemy dystrybuowali paczki żywnościowe w dniach 23, 24, 25, 26, 27 STYCZNIA w punkcie przy ul. Łabędziej 5 (naprzeciw wejścia na basen). 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), Podprogram 2015

Polski Komitet Pomocy Społecznej

  • uczestniczy w realizacji PO PŻ 2014-2020, Podprogram 2015 w wyniku: wyboru w konkursie przeprowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, tj. Instytucję Zarządzającą (IZ) i umowy nr POPŻ/O/1/2015 z dnia 28.04.2015 r., zawartej przez Władze Naczelne stowarzyszenia z Agencją Rynku Rolnego ( ARR ), tj. Instytucją Pośredniczącą (IP);
  • gwarantuje jakość przekazywanej żywności na podstawie gwarancji jakości otrzymanych od dostawców wskazanych przez ARR.

Okres realizacji Podprogramu 2016 od sierpnia 2016 do czerwca 2017

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

          Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej [1], tj. 951 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 771 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

Niniejszy Program jest krajowym programem operacyjnym oferującym żywność lub podstawową pomoc materialną (PO I), o którym mowa w art. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp.FEAD.