W miesiącu wrześniu 2017 r. planujemy rozpoczęcie dystrybucji paczek dla Państwa w ramach nowego Podprogramu - 2017. Tak jak ostatnio żywność będzie wydawana w punkcie przy ul. Łabędziej 5 w Lublinie. Zapraszamy w dniach 25, 26, 27, 28, 29 września w godz. 8,30 - 14,30. 

Skierowania proszę dostarczać do biura PKPS zaraz po wystawieniu przez MOPR. Skierowania NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE W PUNKCIE W DNIACH WYDAWANIA !!!.

Okres realizacji Podprogramu 2017 od sierpnia 2017 do czerwca 2018

Kto może otrzymać pomoc żywnosciową

          Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej [1], tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

Szanowni Państwo.

W dniu wczorajszym to jest 1 sierpnia 2017 roku, rozpoczął się nowy Podprogram 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Lublinie przyjmuje już skierowania wydawane przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie.  Skierowania należy składać niezwłocznie, to jest w terminie do 7 dni od otrzymania w siedzibie naszego biura przy ul. Puchacza 8 w Lublinie. 

 

Terminy wydawania paczek będą podawane jak zawsze około 15-go dnia każdego miesiąca. Z racji iz oczekujemy na dostawy i początek nowego podprogramu, miesiąc sierpień nie jest brany pod uwagę jako rozpoczęcie dystrybucji. 

Okres realizacji Podprogramu 2018 od sierpnia 2018 do czerwca 2019

Kto może otrzymać pomoc żywnosciową

          Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej [1], tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

         W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358), od dnia 1 października 2018 r., kryterium dochodowe wynosi odpowiednio: 1 402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 056 PLN dla osoby w rodzinie.

 

Szanowni Państwo.

Dnia 30 czerwca 2017 roku, zakończyliśmy wydawanie paczek żywnościowych w ramach PO PŻ Podprogram - 2016. Z tej to racji wszystkie skierowania do odbioru paczek żywnościowych utraciły ważność a cała żywność jaką posiadaliśmy została rozdysponowana.