Szanowni Państwo.

Informujemy iż w miesiącu STYCZNIU 2017 będziemy dystrybuowali paczki żywnościowe w dniach 23, 24, 25, 26, 27 STYCZNIA w punkcie przy ul. Łabędziej 5 (naprzeciw wejścia na basen). 

Okres realizacji Podprogramu 2016 od sierpnia 2016 do czerwca 2017

Kryteria kwalifikowalności osób do statusu osoby najbardziej potrzebującej

          Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej [1], tj. 951 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 771 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

Niniejszy Program jest krajowym programem operacyjnym oferującym żywność lub podstawową pomoc materialną (PO I), o którym mowa w art. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp.FEAD.

 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), Podprogram 2015

Polski Komitet Pomocy Społecznej

  • uczestniczy w realizacji PO PŻ 2014-2020, Podprogram 2015 w wyniku: wyboru w konkursie przeprowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, tj. Instytucję Zarządzającą (IZ) i umowy nr POPŻ/O/1/2015 z dnia 28.04.2015 r., zawartej przez Władze Naczelne stowarzyszenia z Agencją Rynku Rolnego ( ARR ), tj. Instytucją Pośredniczącą (IP);
  • gwarantuje jakość przekazywanej żywności na podstawie gwarancji jakości otrzymanych od dostawców wskazanych przez ARR.

 

czas realizacji: grudzień 2014 r. – styczeń 2015 r.

Żywność dystrybuowana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy ( do 150 %):

- 812,00 zł dla osoby samotnej

- 684,00 zł dla jednego członka w rodzinie